Від школи знань – до школи компетентностей!

Ні для кого не є секретом, що українська освіта потребує конструктивних змін. Вона, як і 50 чи 70 років тому, орієнтована на накопичування знань. І це в той час, як цивілізований світ орієнтується на вміння застосовувати знання на практиці. Сьогодні українське суспільство, як ніколи, дозріло до змін та інновацій в освіті. Школа потребує реформи освіти, орієнтованої на те, щоб випустити зі школи всебічно розвинену, здатну до критичного мислення цілісну особистість, патріота з активною позицією, інноватора, здатного змінювати навколишній світ та вчитися впродовж життя.

Презентуючи концепцію «Нова українська школа», міністр освіти Лілія Гриневич оголосила важливим пріоритетом діяльності МОН оновлення змісту освіти та введення компетентнісного підходу в середній школі. Зокрема, у Рекомендаціях Європарламенту та Ради ЄС визначено вісім основних компетентностей, які мають бути сформовані через освіту, необхідні кожній людині для особистого становлення й розвитку, активного громадянства, соціального включення та зайнятості: спілкування рідною мовою (усне та писемне); спілкування іноземними мовами; математичні компетентності та базові компетентності з природничих наук та технологій; цифрові компетентності; здатність навчатися; соціальні та громадянські компетентності; ініціативність і підприємницькі навички; загальнокультурна грамотність та здатність до самовираження.

Компетентності – це динамічна комбінація знань, умінь і цінностей, які визначають здатність особи успішно розв’язувати життєві проблеми, провадити професійну і подальшу навчальну діяльність.

Сьогоднішня реальність вимагає від людини неперервного вдосконалення і навчання, тому ці навички та вміння треба виробляти вже під час шкільного навчання.

Пріоритетом нової школи має стати пропаганда навчання протягом усього життя та усвідомлення, що навчання не закінчується за шкільними стінами, а триває і в дорослому житті.

У Рекомендаціях Європарламенту та Ради ЄС названі навички й вміння, які є важливими для досягнення наведених вище компетентностей: критичне мислення; творчість; ініціативність; вміння розв’язувати проблеми; оцінка ризику; вміння приймати рішення; вміння конструктивно керувати емоціями; вміння співпрацювати в команді.

Видавництво «Грамота» не стоїть осторонь процесів, що відбуваються в українській освіті. До нового навчального року підготовлено навчальні посібники, у яких реалізовано компетентнісний підхід до викладання предметів. Збірники завдань для оцінювання навчальних досягнень учнів допоможуть учням не лише перевірити знання з предметів, а й сприятимуть формуванню вміння навчатися, здобувати знання та пристосовуватися до цього світу.